Aircraft Design

DEP on Morphing Wing
Unmanned Aerial Vehicle

Experimental Equipment Design

Hypersonic Shock Tube
Incinerator Modeling

Members

Associate Professor

Person 0

Edyta Dzieminska

Sports, Traveling, Cooking

Graduate students

Person 2

Takaaki Takeuchi

Baseball

Person 1

Daisuke Yariwake

Juggling, Walking

Person 3

Takayuki Fukuda

Watching Sports

Person 4

Kohei Sato

Walking

Undergraduate students

Person 9

Jarin Sakamoto

Biking, Pokemon Go

Person 10

Joao Shirata

Guitar, TV Series

Person 11

Koto Takano

Books, Games

Person 12

Shuhei Yamazaki

Cycling, Airsoft

Person 13

Sou Okuda

Snowboarding, Mahjong

Person 14

Shinnosuke Yoshimura

Movies, Cinematic Reviews

Research trial students

Person 15

Gi Hang Chiae

Binge Watching, Swimming

Person 16

Seiya Takada

Swimming, Music

Graduate students

2022
Yoshida Yusuke - Meitec Corporation
Sano Takumi - Renesas Electronics Corporation
Kamiyama Yuki - Nippon Koei
Aihara Takato - Toshiba
Kitamura Hayatora - The University of New South Wales
Lai Wai Chun - Mitsubishi Electric
Ryota Yonemura - The University of Tokyo

2021
Yohsuke Matsuda

2020
Kobayashi Koki
Hanada Shota - ShinMaywa
Koido Wataru - Kawasaki Heavy Industries
Yamamoto Takahiro - Accenture
Doojin Au

2019
Yuki Yoshida - Panasonic
Hajime Sakai - Chiyoda Corporation
Yuichi Niga - GMO
Shota Yamamoto - Ricoh
Soheun Lee
Toshiki Kato - Mitsui O.S.K. Lines
Tsutomu Haga - Nichirei
Koichiro Arai - Graduate school of Tokyo Metropolitan University

2018
Kota Sato - Olympus
Yuta Aishima - Toyota
Yuto Hara - All Nippon Airlines
Mitsuharu Morishita - Sony

2017
Shiori Ozawa